Voor uitkeringsgerechtigden WWB en minima

Doel van Clientenraad

Het doel van de cliëntenraad is de belangen te behartigen van burgers van de gemeente Smallingerland die aanspraak (kunnen) maken op een uitkering/verstrekking van de afdeling Sociale Zaken of op wie het gemeentelijk minimabeleid van toepassing is.    
 
Het gemeentelijkheid beleid ten aanzien van uitkeringsgerechtigden ontrekt zich vaak aan  uw waarneming. Regelmatig worden er door de afdeling Sociale Zaken nota’s geproduceerd en besluiten genomen waar u waarschijnlijk geen weet heeft maar die wel directe gevolgen voor uw situatie kunnen hebben. De cliëntenraad is een mogelijkheid om uitkeringsgerechtigden meer bij de beleidsvoorbereiding en uitvoering te betrekken.
De cliëntenraad heeft een formele status met vastgestelde bevoegdheden. Zij is een onafhankelijke adviesraad van de afdeling Sociale Zaken. Dit wil zeggen dat de cliëntenraad volledig zelfstandig is en functioneert.
 
Aandachtspunten / speerpunten voor periode 2010 – 2014
Die gericht zijn op: 
 • Rondkomen zonder schulden, armoede bestrijding. 
  Aanpak van armoede bestrijding moet gericht zijn op het voorkomen van schulden,   het voorkomen dat gebruik gemaakt moet worden van de voedselbank, Dit door het continu bijstellen van de minima gids, het op maat hulpverlenen en creatief omgaan met de wet en de bijzondere bijstand;
 • Kwaliteit van de hulpverlening.
  Het gaat om adequate hulpverlening aan mensen met een minimum inkomen en mensen met een bijstandsuitkering. Dit betekent een goede bejegening, invoelend vermogen en benaderen van gelijkwaardigheid. Het gaat niet slechts om de letterlijke uitvoering van de besluiten en de wet, maar ook om het inschatten van de omgevingsfactoren bij de aard van de problemen;
 • WSW.
  Deze groep mensen verdient de komende jaren bijzondere aandacht. De gemeente heeft voor een aantal uitvoeringszaken de verantwoordelijkheid. Voorkomen moet worden dat   mensen, die mogelijkheden hebben geen cliënt blijven, maar als werknemer kunnen functioneren volgens cao’s en pensioenen kunnen opbouwen;
 • Re-integratie.
  Voortdurend zal er aandacht zijn voor de uitvoering van het reïntegratiebeleid. Ook de aanbesteding zal steeds nader worden beschouwd. Uitgangspunt is daarbij: de wensen, mogelijkheden van de mens en verwoord in een perspectiefplan. Betrokkenen zijn daarin de hoofdrolspelers; 
 • Arbeidsdeelname.
  Naast het reïntegratiebeleid, zal de aandacht gericht zijn in de duurzaamheid van de  uitkomst van het traject. Met andere woorden het verkrijgen van een baan. Dus geen goedkope arbeidskrachten voor een bepaalde periode en daarna weer opnieuw beginnen. Betrokkenen moeten weer in hun onderhoud kunnen voorzien en daardoor weer pensioen kunnen opbouwen;
 • Beleidsontwikkelingen.
  Naast genoemde punten zullen alle zaken op het gebied van het sociaal beleid door de cliëntenraad kritisch worden gevolgd en steeds weer prioriteiten worden gesteld n.a.v. de ontwikkelingen in de maatschappij en de politiek;
 • Onafhankelijke bezwaarschriftencommissie.
  Pilot nader uitwerken in bovenstaande periode;
 • Langdurigheidstoeslag.
  Streven naar 120% van de bijstandsnorm, plus indexering van de bedragen.